Design by BIGGA 2014
Design by BIGGA 2014
ПОДБОР
Създаването на ефективно работещ екип, не само от квалифицирани, но и от мотивирани служители, не може да мине без съдействието на опитен специалист в подбора на персонал! Точният избор е залог за успешна дейност. Добре подбраните служители изпълняват качествено и в срок поставените им задачи, а мениджърите пестят не само значителни ресурси и много време, но най-вече - усилия. И то такива, които биха вложили в решаването на непосредствените задачи пред бизнеса.

ОБУЧЕНИЕ
Успешният бизнес зависи от мотивирани и обучени служители! Те са най-ценният капитал на всяка компания, който й осигурява конкурентно предимство. Ние провеждаме обученията чрез моделиране на конкретни ситуации, ролеви и делови игри, групова работа и дискусии. Тренингите са целенасочени, специално разработени и адекватно провеждани. Индивидуалната схема повишава ефективността, разкрива потенциала на служителите и подобрява организационния климат.

КОНСУЛТИНГ
Управленското консултиране помага на бизнеса да увеличи продуктивността и ефективно да оползотвори човешкия капитал за постигане на организационните цели. Ние ще Ви помогнем да развиете модел на управление, насочен към конкретните нужди и обслужващ най-добре интересите и на компанията, и на служителите. Ще Ви съдействаме в развиването на съществуващи програми или преструктуриране, в разработването и въвеждането на законосъобразни политики и процедури по наемане и освобождаване.

ДИАГНОСТИКА
Независимо дали искате да проучите лоялността на вашите служители или да разкриете бъдещите лидери в компанията, ние ще ви съдействаме във всяко проучване, което искате да проведете, за да подобрите процесите по управление на човешките ресурси. Изследването на човешкия капитал позволява да се уточнят стратегическите цели и оптималните тактически действия за достигането им. Нашата крайна цел е да дадем на клиента сигурен и достоверен резултат, защото само така Вие ще имате надеждни данни за актуалното състояние на организацията и перспективите пред нея! 

Защото заедно растем!