Design by BIGGA 2014
Design by BIGGA 2014
ПОДБОР
Създаването на ефективeн екип от квалифицирани и мотивирани служители, не може без съдействието на опитен специалист в подбора на персонал! Добре подбраният служител изпълнява качествено и в срок поставените задачи, а мениджърите пестят значителни ресурси, време и усилия, които да вложат в решаването на непосредствените задачи пред бизнеса.
 
ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЯ
Мотивираните и квалифицирани служители са най-ценният капитал и конкурентно предимство. Ние работим чрез моделиране на ситуации, ролеви и делови игри, групова работа и дискусии. Програмите са специално разработени и адекватно провеждани. Индивидуалният подход е по-ефективен, разкрива потенциала на служителите и подобрява организационния климат.
 
КОНСУЛТИНГ
Управленското консултиране увеличава продуктивността и оползотворява ефективно човешкия капитал в постигането на организационните цели. Ще направим заедно модел на управление, обслужващ най-добре интересите и на компанията, и на служителите. Ще Ви съдействаме в развиването на съществуващи програми или преструктуриране, в разработването и въвеждането на законосъобразни политики и процедури по наемане и освобождаване.
 
ДИАГНОСТИКА
Независимо дали искате да проучите лоялността на вашите служители или да разкриете бъдещите лидери в компанията, ще ви съдействаме във всяко проучване, което искате да проведете, за да подобрите управлението на човешките ресурси, да уточните стратегическите цели и оптималните тактически действия за достигането им. Крайната ни цел е да дадем точни и надеждни данни за актуалното състояние на организацията и перспективите пред нея! 
 
Защото заедно растем!